Sunday, March 22, 2009

TEMA 2: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK TERHADAP ALAM SEKITAR

Pengenalan.

1.Tema 2 ini membincangkan pembangunan ekonomi Malaysia dengan menekankan kepada tiga tajuk utama iaitu:
a) Sektor-sektor ekonomi utama.
b) Proses pembangunan ekonomi
c) Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar.

2. Perbincangan tentang tajuk-tajuk di atas dibuat secara umum sahaja manakala soalan peperiksaan biasanya bersifat khusus. Saya amat berbesar hati sekiranya para pelajar dapat menyesuaikan fakta-fakta yang bersifat umum itu untuk menjawab soalan-soalan yang khusus nanti.

3. Namun, sebagai memenuhi keperluan peperiksaan saya akan cuba membincangkan beberapa kegiatan ekonomi yang terpilih di dalam kelas.


Nota 1: Mengenal pasti sektor-sektor ekonomi.

1. Sudah menjadi peranan dan tanggungjawab sosial setiap kerajaan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan agihan pendapatan yang tidak adil dan saksama dalam negara.
2. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, ekonomi negara perlu dikembangkan supaya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan di capai.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dijana oleh sektor ekonomi yang pelbagai yang dibahagikan kepada tiga kumpulan utama iaitu:
a) Sektor ekonomi primer iaitu aktiviti menuai atau mengeluar/mengekstrak hasil daripada bumi. Aktiviti-aktiviti ini terletak pada permulaan proses pengeluaran. Contohnya aktiviti pertanian, perikanan, perhutanan dan perlombongan.
b) Sektor ekonomi sekunder iaitu aktiviti yang menambah nilai kepada bahan-bahan dengan mengubah bentuk mereka atau dengan mengadun mereka menjadi komoditi/barangan yang lebih berguna dan oleh itu lebih berharga. Contohnya aktiviti pemprosesan, pembuatan dan pembinaan.
c) Sektor ekonomi tertier. Sektor ini terbahagi pula kepada tiga iaitu
i) aktiviti yang memberi khidmat kepada sektor-sektor primer dan sekunder (tertier),
ii) aktiviti perkhidmatan yang diusahakan oleh profesional kolar putih yang bekerja dalam bidang pendidikan, pentadbiran kerajaan, pengurusan, pemprosesan maklumat dan penyelidikan (kuarterner), dan
iii) aktiviti khidmat yang terlibat dalam membuat keputusan peringkat tinggi dalam organisasi besar, awam dan swasta (kuiner)

Nota 2: Ciri-ciri sektor ekonomi.

1. Terlalu panjang jika tajuk ini dibincangkan satu persatu mengikut kegiatan ekonomi dan mungkin akan ada fakta yang berulang dan membosankan. Oleh itu memadailah tajuk ini dibincangkan secara umum dan ringkas.
2. Perbincangan tentang ciri-ciri sektor ekonomi ini akan tertumpu kepada enam ciri utama iaitu:
a) Taburan. Merujuk kepada persoalan di mana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dibincangkan itu dijalankan. Misalnya. perbincangan tentang kegiatan pertanian. Pelajar mesti mengetahui kawasan-kawasan penanaman utama seperti penanaman padi di Dataran Kedah-Perlis, Dataran Kelantan dan sebagainya.
b) Skala. Merujuk kepada persoalan sama ada aktiviti ekonomi tersebut dijalankan secara kecil-kecilan atau pun secara besar-besaran. Misalnya kegiatan penanaman kelapa sawit secara ladang adalah aktiviti berskala besar tetapi jika dijalankan oleh pekebun kecil maka skalanya adalah kecil-kecilan.
c) Orientasi pengeluaran. Merujuk kepada tujuan pengeluaran aktiviti ekonomi tersebut sama ada untuk keperluan sendiri (sara diri), pasaran domestik atau pasaran eksport sepenuhnya. Di Malaysia masih terdapat kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk keperluan sendiri tetapi telah ada kecenderungan kegiatan ekonomi yang dijalankan untuk memenuhi pasaran eksport sepenuhnya.
d) Penggunaan modal. Merujuk kepada intensiti dan sumber modal untuk menjalankan aktiviti ekonomi tersebut. Mudahnya begini, kegiatan ekonomi yang berskala besar dan orientasi pengeluaran untuk pasaran domestik dan eksport biasanya beroperasi dengan modal yang besar yang selalunya diperolehi melalui kaedah pinjaman.
e) Buruh. Merujuk kepada intensiti (jumlah/bilangan), jenis (mahir, separa mahir atau kurang mahir) dan sumber buruh (keluarga atau buruh yang diupah dari dalam atau luar negara).
f) Teknologi. Merujuk kepada tahap, jenis dan sumber teknologi yang digunakan dalam aktiviti ekonomi tersebut.
3. Sebarang perbincangan tentang ciri-ciri apa sahaja kegiatan ekonomi mestilah merujuk kepada enam ciri diatas. Kemahiran mengolah amat diperlukan untuk menghasilkan isi perbincangan yang matang.


Nota 3: Kepentingan setiap sektor kepada ekonomi negara.

1. Perbincangan tentang kepentingan tertumpu kepada dua aspek iaitu kepentingan kepada ekonomi dan kepentingan kepada penduduk. Oleh itu pelajar mesti tahu membezakan antara kepentingan terhadap ekonomi negara dan kepentingan terhadap penduduk.
2. Kepentingan terhadap ekonomi negara memerlukan pelajar menerangkan aspek-aspek berikut:
a) Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).
b) Pekerjaan
c) Kesan Pengganda
3. Kesan pengganda merujuk kepada kesan daripada sektor atau aktiviti ekonomi berkenaan kepada sektor atau aktiviti ekonomi yang lain.
4. Kesan pengganda ini dapat diperhatikan wujud dalam bentuk aktiviti ekonomi yang baru daripada berkembangnya satu-satu aktiviti tertentu. Misalnya perindustrian, pelancongan dan pertanian akan mewujudkan aktiviti ekonomi seperti perkhidmatan perniagaan, pengangkutan, kewangan dan lain-lain yang akan memberikan pekerjaan baru dan menjana perkembangan ekonomi setempat.
5. Kepentingan terhadap penduduk pula akan dibincangkan dalam kelas.

Nota 4: Perkembangan semasa sektor ekonomi.

1. Tajuk ini akan membincangkan perkara-perkara seperti:
a) Kemajuan
b) Isu-isu
c) Masalah, dan
d) Cabaran.

a) Kemajuan.
1. Boleh diperhatikan daripada data KDNK setiap sektor dalam tempoh masa seperti 10 hingga 30 tahun.
2. Jika pengeluaran meningkat dari tahun ke tahun, maka itu menunjukkan terdapat kemajuan dalam sektor berkenaan. Misalnya peningkatan sumbangan kegiatan perindustrian kepada KDNK negara menunjukkan adanya kemajuan dalam aktiviti tersebut.
3. Kemajuan boleh juga diukur melalui guna tenaga bagi sektor berkenaan.
4. Pelajar mesti menumpukan pembacaan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan atau kemerosotan tersebut.

b) Isu.
1. Isu-isu boleh timbul daripada perkembangan yang tidak seimbang antara sektor dan juga subsektor.
2. Isu besar juga berkait dengan kualiti alam sekitar yang dihasilkan oleh pembangunan ekonomi.
3. Pelajar mesti memberi tumpuan kepada persoalan bagaimana dan mengapa berlaku ketidakseimbangan kemajuan inter-sektor serta bagaimana mewujudkan pembangunan ekonomi yang lestari.
4. Contoh-contoh isu:
a) Kemajuan tertumpu kepada sektor-sektor tertentu seperti pembuatan dan perkhidmatan hingga mengabaikan pertanian.
b) Tumpuan kepada subsektor tertentu seperti perladangan komoditi hingga mengabaikan sub sektor makanan dalam pertanian.

c) Masalah.
1. Merujuk kepada hambatan, halangan atau kesulitan yang dihadapi oleh sektor-sektor ekonomi untuk mula dan terus berkembang maju.
2. Contoh-contoh masalah yang seringkali dialami oleh sektor-sektor ekonomi ialah modal, buruh, pasaran, persaingan, kualiti produk, teknologi dan sumber.

d) Cabaran.
1. Merujuk cabaran perkembangan semasa sektor-sektor ekonomi. Misalnya:
a) cabaran untuk menghasilkan produk dengan kos yang rendah, kualiti tinggi untuk bersaing di pasaran yang amat kompetitif.
b) cabaran untuk mempelbagaikan produk termasuk khidmat yang bertaraf global.

Nota 5: Perkembangan Bioteknologi.

1. Bioteknologi ialah penggunaan proses biologi untuk tujuan pertanian atau pembuatan seperti pembiakbakaan tisu, pengubahsuaian genetik untuk menghasilkan ubatan seperti antibiotik dan hormon, dan suplemen makanan.
2. Bioteknologi adalah jawapan kepada perkembangan subsektor makanan dan ubatan pada masa hadapan.
3. Kegiatan ekonomi berkaitan bioteknologi semakin berkembang pesat dan merupakan aktiviti yang memberi nilai tambah kepada sektor ekonomi primer dan sekunder di Malaysia.
4. Usaha-usaha telah banyak dilakukan bagi memastikan sektor ini mampu memberi sumbangan kepada ekonomi negara pada masa hadapan. Pada masa kini, kegiatan bioteknologi menyumbang kira-kira lima peratus KDNK negara.

No comments: